青玉案·重九忆罗舜举

作者: 宋代    廖行之
家山此去无多路。久没个、音书去。一别而今佳节度。黄花开未,白衣到否,篱落荒凉处。
峥嵘岁月还秋暮。空腹便便无好句。菊意愆期浑未许。那堪惹恨,年来此日,长是潇潇雨。

jiā shān cǐ qù wú duō lù 。jiǔ méi gè 、yīn shū qù 。yī bié ér jīn jiā jiē dù 。huáng huā kāi wèi ,bái yī dào fǒu ,lí luò huāng liáng chù 。
zhēng róng suì yuè hái qiū mù 。kōng fù biàn biàn wú hǎo jù 。jú yì qiān qī hún wèi xǔ 。nà kān rě hèn ,nián lái cǐ rì ,zhǎng shì xiāo xiāo yǔ 。
家山此去无多路。久没个、音书去。一别而今佳节度。黄花开未,白衣到否,篱落荒凉处。
峥嵘岁月还秋暮。空腹便便无好句。菊意愆期浑未许。那堪惹恨,年来此日,长是潇潇雨。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

青玉案·重九忆罗舜举作者: 廖行之

相关推荐

  • 廖行之
  • 青玉案