柳梢青·七夕

作者: 宋代    刘镇
干鹊收声,湿萤度影,庭院深香。步月移阴,梳云约翠,人在回廊。
醺醺宿酒残妆。待付与、温柔醉乡。却扇藏娇,牵衣索笑,今夜差凉。

gàn què shōu shēng ,shī yíng dù yǐng ,tíng yuàn shēn xiāng 。bù yuè yí yīn ,shū yún yuē cuì ,rén zài huí láng 。 干鹊收声,湿萤度影,庭院深香。步月移阴,梳云约翠,人在回廊。
xūn xūn xiǔ jiǔ cán zhuāng 。dài fù yǔ 、wēn róu zuì xiāng 。què shàn cáng jiāo ,qiān yī suǒ xiào ,jīn yè chà liáng 。 醺醺宿酒残妆。待付与、温柔醉乡。却扇藏娇,牵衣索笑,今夜差凉。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳梢青·七夕作者: 刘镇

相关推荐

  • 刘镇
  • 柳梢青
  • 七夕节