铜雀台(一作张琰诗)

作者: 唐代    张瑛
君王冥漠不可见,铜雀歌舞空裴回。西陵啧啧悲宿鸟,
高殿沈沈闭青苔。青苔无人迹,红粉空相哀。

jun1 wáng míng mò bú kě jiàn ,tóng què gē wǔ kōng péi huí 。xī líng zé zé bēi xiǔ niǎo , 君王冥漠不可见,铜雀歌舞空裴回。西陵啧啧悲宿鸟,
gāo diàn shěn shěn bì qīng tái 。qīng tái wú rén jì ,hóng fěn kōng xiàng āi 。 高殿沈沈闭青苔。青苔无人迹,红粉空相哀。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

铜雀台(一作张琰诗)作者: 张瑛

相关推荐

  • 张瑛