【大石调】青杏子_天赋两风流

作者: 元代    马致远
天赋两风流,须知是福惠双修。骖鸾仙子骑鲸友,琼姬子高,巫娥宋玉,织女牵牛。

【憨郭郎】当垆心既有,题柱志须酬,莫向风尘内,久淹留。

【还京乐】标格江梅清秀,腰肢宫柳轻柔,岂止兰心蕙性,不惟皓齿明眸。芳名美誉,镇平康冠金斗,压尽滹阳十丑。体面妖娆,精神抖擞。作来酒令诗筹,坐间解使并州客,绿鬓先秋。飞燕体翩翻舞袖,回鸾态飘飖翠被,遏云声口留喨歌喉。情何似情何在?恐随彩云易收,丁香枝上,骓蔻梢头。

【净瓶儿】莫效临岐柳,折入时人手,许持箕帚,愿结绸缪。娇羞,试穷究,博个天长和地久,从今后,莫教恩爱等闲休。

【随煞】休道姻缘难成就,好处要人消受,终须是配偶,偏甚先教沈郎瘦。

tiān fù liǎng fēng liú ,xū zhī shì fú huì shuāng xiū 。cān luán xiān zǐ qí jīng yǒu ,qióng jī zǐ gāo ,wū é sòng yù ,zhī nǚ qiān niú 。天赋两风流,须知是福惠双修。骖鸾仙子骑鲸友,琼姬子高,巫娥宋玉,织女牵牛。
【hān guō láng 】dāng lú xīn jì yǒu ,tí zhù zhì xū chóu ,mò xiàng fēng chén nèi ,jiǔ yān liú 。【憨郭郎】当垆心既有,题柱志须酬,莫向风尘内,久淹留。
【hái jīng lè 】biāo gé jiāng méi qīng xiù ,yāo zhī gōng liǔ qīng róu ,qǐ zhǐ lán xīn huì xìng ,bú wéi hào chǐ míng móu 。fāng míng měi yù ,zhèn píng kāng guàn jīn dòu ,yā jìn hū yáng shí chǒu 。tǐ miàn yāo ráo ,jīng shén dǒu sǒu 。zuò lái jiǔ lìng shī chóu ,zuò jiān jiě shǐ bìng zhōu kè ,lǜ bìn xiān qiū 。fēi yàn tǐ piān fān wǔ xiù ,huí luán tài piāo yáo cuì bèi ,è yún shēng kǒu liú liàng gē hóu 。qíng hé sì qíng hé zài ?kǒng suí cǎi yún yì shōu ,dīng xiāng zhī shàng ,zhuī kòu shāo tóu 。【还京乐】标格江梅清秀,腰肢宫柳轻柔,岂止兰心蕙性,不惟皓齿明眸。芳名美誉,镇平康冠金斗,压尽滹阳十丑。体面妖娆,精神抖擞。作来酒令诗筹,坐间解使并州客,绿鬓先秋。飞燕体翩翻舞袖,回鸾态飘飖翠被,遏云声口留喨歌喉。情何似情何在?恐随彩云易收,丁香枝上,骓蔻梢头。
【jìng píng ér 】mò xiào lín qí liǔ ,shé rù shí rén shǒu ,xǔ chí jī zhǒu ,yuàn jié chóu miù 。jiāo xiū ,shì qióng jiū ,bó gè tiān zhǎng hé dì jiǔ ,cóng jīn hòu ,mò jiāo ēn ài děng xián xiū 。【净瓶儿】莫效临岐柳,折入时人手,许持箕帚,愿结绸缪。娇羞,试穷究,博个天长和地久,从今后,莫教恩爱等闲休。
【suí shà 】xiū dào yīn yuán nán chéng jiù ,hǎo chù yào rén xiāo shòu ,zhōng xū shì pèi ǒu ,piān shèn xiān jiāo shěn láng shòu 。【随煞】休道姻缘难成就,好处要人消受,终须是配偶,偏甚先教沈郎瘦。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

【大石调】青杏子_天赋两风流作者: 马致远

简介 诗词 马致远

马致远(1250年-1321年),字千里,号东篱(一说字致远,晚号“东篱”),汉族,大都(今北京,有异议)人。他的年辈晚于关汉卿、白朴等人,生年当在至元(始于1264)之前,卒年当在至治改元到泰定元年(1321—1324)之间,与关汉卿、郑光祖、白朴并称“元曲四大家”,是我国元代时著名大戏剧家、散曲家。

相关推荐

  • 马致远