送李湜下第归卫州便游河北

作者: 唐代    韩翃
莫嗟太常屈,便入苏门啸。里在应未迟,勿作我身料。
轻云日下不成阴,出对流芳搅别心。万雉城东春水阔,
千人乡北晚花深。旧竹青青常绕宅,到时疏旷应自适。
佳期纵得上宫游,旅食还为北邙客。路出司州胜景长,
西山翠色带清漳。仙人矶近茱萸涧,铜雀台临野马冈。
屡道主人多爱士,何辞策马千馀里。高谭魏国访先生,
修刺平原过内史。一举青云在早秋,恐君从此便淹留。
有钱莫向河间用,载笔须来阙下游。

mò jiē tài cháng qū ,biàn rù sū mén xiào 。lǐ zài yīng wèi chí ,wù zuò wǒ shēn liào 。 莫嗟太常屈,便入苏门啸。里在应未迟,勿作我身料。
qīng yún rì xià bú chéng yīn ,chū duì liú fāng jiǎo bié xīn 。wàn zhì chéng dōng chūn shuǐ kuò , 轻云日下不成阴,出对流芳搅别心。万雉城东春水阔,
qiān rén xiāng běi wǎn huā shēn 。jiù zhú qīng qīng cháng rào zhái ,dào shí shū kuàng yīng zì shì 。 千人乡北晚花深。旧竹青青常绕宅,到时疏旷应自适。
jiā qī zòng dé shàng gōng yóu ,lǚ shí hái wéi běi máng kè 。lù chū sī zhōu shèng jǐng zhǎng , 佳期纵得上宫游,旅食还为北邙客。路出司州胜景长,
xī shān cuì sè dài qīng zhāng 。xiān rén jī jìn zhū yú jiàn ,tóng què tái lín yě mǎ gāng 。 西山翠色带清漳。仙人矶近茱萸涧,铜雀台临野马冈。
lǚ dào zhǔ rén duō ài shì ,hé cí cè mǎ qiān yú lǐ 。gāo tán wèi guó fǎng xiān shēng , 屡道主人多爱士,何辞策马千馀里。高谭魏国访先生,
xiū cì píng yuán guò nèi shǐ 。yī jǔ qīng yún zài zǎo qiū ,kǒng jun1 cóng cǐ biàn yān liú 。 修刺平原过内史。一举青云在早秋,恐君从此便淹留。
yǒu qián mò xiàng hé jiān yòng ,zǎi bǐ xū lái què xià yóu 。 有钱莫向河间用,载笔须来阙下游。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

送李湜下第归卫州便游河北作者: 韩翃

简介 诗词 韩翃

韩翃,唐代诗人。字君平,南阳(今河南南阳)人。是“大历十才子”之一。天宝13年(754)考中进士,宝应年间在淄青节度使侯希逸幕府中任从事,后随侯希逸回朝,闲居长安十年。建中年间,因作《寒食》诗被唐德宗所赏识,因而被提拔为中书舍人。韩翃诗笔法轻巧,写景别致,在当时传诵很广。

相关推荐

  • 韩翃