庆宫春·双桨莼波

作者: 宋代    姜夔

绍熙辛亥除夕。余别石湖归吴兴,雪后夜过垂虹,尝赋诗云:“笠泽茫茫雁影微。玉峰重叠护云衣;长桥寂寞春寒夜,只有诗人一舸归。”后五年冬,复与俞商卿、张平甫、钴朴翁自封禺同载,诣梁溪。道经吴淞。山寒天迥,云浪四合,中夕相呼步垂虹。星斗下垂。错杂渔火。朔吹凛凛。卮酒不能支。朴翁以衾自缠,犹相与行吟。因赋此阙,盖过旬,涂稿乃定。朴翁咎余无益,然意所耽,不能自已也。平甫、商卿、朴翁皆工于诗。所出奇诡;余亦强追逐之。此行既归。各得五十余解。

双桨莼波,一蓑松雨,暮愁渐满空阔。呼我盟鸥,翩翩欲下,背人还过木末。那回归去,荡云雪、孤舟夜发。伤心重见,依约眉山,黛痕低压。
采香径里春寒,老子婆娑,自歌谁答?垂虹西望,飘然引去,此兴平生难遏。酒醒波远,正凝想、明挡素袜。如今安在?惟有阑干,伴人一霎。

shào xī xīn hài chú xī 。yú bié shí hú guī wú xìng ,xuě hòu yè guò chuí hóng ,cháng fù shī yún :“lì zé máng máng yàn yǐng wēi 。yù fēng zhòng dié hù yún yī ;zhǎng qiáo jì mò chūn hán yè ,zhī yǒu shī rén yī gě guī 。”hòu wǔ nián dōng ,fù yǔ yú shāng qīng 、zhāng píng fǔ 、gǔ pǔ wēng zì fēng yú tóng zǎi ,yì liáng xī 。dào jīng wú sōng 。shān hán tiān jiǒng ,yún làng sì hé ,zhōng xī xiàng hū bù chuí hóng 。xīng dòu xià chuí 。cuò zá yú huǒ 。shuò chuī lǐn lǐn 。zhī jiǔ bú néng zhī 。pǔ wēng yǐ qīn zì chán ,yóu xiàng yǔ háng yín 。yīn fù cǐ què ,gài guò xún ,tú gǎo nǎi dìng 。pǔ wēng jiù yú wú yì ,rán yì suǒ dān ,bú néng zì yǐ yě 。píng fǔ 、shāng qīng 、pǔ wēng jiē gōng yú shī 。suǒ chū qí guǐ ;yú yì qiáng zhuī zhú zhī 。cǐ háng jì guī 。gè dé wǔ shí yú jiě 。绍熙辛亥除夕。余别石湖归吴兴,雪后夜过垂虹,尝赋诗云:“笠泽茫茫雁影微。玉峰重叠护云衣;长桥寂寞春寒夜,只有诗人一舸归。”后五年冬,复与俞商卿、张平甫、钴朴翁自封禺同载,诣梁溪。道经吴淞。山寒天迥,云浪四合,中夕相呼步垂虹。星斗下垂。错杂渔火。朔吹凛凛。卮酒不能支。朴翁以衾自缠,犹相与行吟。因赋此阙,盖过旬,涂稿乃定。朴翁咎余无益,然意所耽,不能自已也。平甫、商卿、朴翁皆工于诗。所出奇诡;余亦强追逐之。此行既归。各得五十余解。
shuāng jiǎng chún bō ,yī suō sōng yǔ ,mù chóu jiàn mǎn kōng kuò 。hū wǒ méng ōu ,piān piān yù xià ,bèi rén hái guò mù mò 。nà huí guī qù ,dàng yún xuě 、gū zhōu yè fā 。shāng xīn zhòng jiàn ,yī yuē méi shān ,dài hén dī yā 。 双桨莼波,一蓑松雨,暮愁渐满空阔。呼我盟鸥,翩翩欲下,背人还过木末。那回归去,荡云雪、孤舟夜发。伤心重见,依约眉山,黛痕低压。
cǎi xiāng jìng lǐ chūn hán ,lǎo zǐ pó suō ,zì gē shuí dá ?chuí hóng xī wàng ,piāo rán yǐn qù ,cǐ xìng píng shēng nán è 。jiǔ xǐng bō yuǎn ,zhèng níng xiǎng 、míng dǎng sù wà 。rú jīn ān zài ?wéi yǒu lán gàn ,bàn rén yī shà 。 采香径里春寒,老子婆娑,自歌谁答?垂虹西望,飘然引去,此兴平生难遏。酒醒波远,正凝想、明挡素袜。如今安在?惟有阑干,伴人一霎。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

庆宫春·双桨莼波作者: 姜夔

简介 诗词 姜夔

姜夔[kuí](1154年—1221年),字尧章,号白石道人,汉族,饶州德兴人。南宋文学家、音乐家。其作品素以空灵含蓄著称,姜夔对诗词、散文、书法、音乐,无不精善,是继苏轼之后又一难得的艺术全才。有《白石道人诗集》《白石道人歌曲》《续书谱》《绛帖平》等书传世。

相关推荐

  • 姜夔
  • 写景
  • 怀人
  • 纪游
  • 庆宫春