花心动·春词

作者: 清代    阮逸女


仙苑春浓,小桃开,枝枝已堪攀折。乍雨乍晴,轻暖轻寒,渐近赏花时节。柳摇台榭东风软,帘栊静,幽禽调舌。断魂远,闲寻翠径,顿成愁结。
此恨无人共说。还立尽黄昏,寸心空切。强整绣衾,独掩朱扉,枕簟为谁铺设。夜长更漏传声远,纱窗映、银缸明灭。梦回处,梅梢半笼残月。


xiān yuàn chūn nóng ,xiǎo táo kāi ,zhī zhī yǐ kān pān shé 。zhà yǔ zhà qíng ,qīng nuǎn qīng hán ,jiàn jìn shǎng huā shí jiē 。liǔ yáo tái xiè dōng fēng ruǎn ,lián lóng jìng ,yōu qín diào shé 。duàn hún yuǎn ,xián xún cuì jìng ,dùn chéng chóu jié 。仙苑春浓,小桃开,枝枝已堪攀折。乍雨乍晴,轻暖轻寒,渐近赏花时节。柳摇台榭东风软,帘栊静,幽禽调舌。断魂远,闲寻翠径,顿成愁结。
cǐ hèn wú rén gòng shuō 。hái lì jìn huáng hūn ,cùn xīn kōng qiē 。qiáng zhěng xiù qīn ,dú yǎn zhū fēi ,zhěn diàn wéi shuí pù shè 。yè zhǎng gèng lòu chuán shēng yuǎn ,shā chuāng yìng 、yín gāng míng miè 。mèng huí chù ,méi shāo bàn lóng cán yuè 。 此恨无人共说。还立尽黄昏,寸心空切。强整绣衾,独掩朱扉,枕簟为谁铺设。夜长更漏传声远,纱窗映、银缸明灭。梦回处,梅梢半笼残月。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

花心动·春词作者: 阮逸女

相关推荐

  • 阮逸女
  • 宋词精选
  • 春天
  • 花心动